Právní služby

Advokáti JUDr. Milan Hason a Mgr. Kateřina Vaňousková poskytují právní služby ve všech oblastech práva České republiky, jak podnikatelům ve věcech vyplývajících z jejich podnikatelské činnosti, tak občanům při řešení různorodých životních situacích.

Právní služby poskytované klientům jsou založeny na důkladné znalosti platného práva, soudní judikatury, ekonomických a obchodních souvislostí a dalších zkušenostech, přičemž při poskytování právních služeb jsou tyto znalosti použity zejména s ohledem na aktuální zájmy klienta.

 


Za účelem dosažení maximální spokojenosti klientů spolu advokáti JUDr. Milan Hason a Mgr. Kateřina Vaňousková v případě potřeby navzájem spolupracují a ve své činnosti využívají odborníky z oblasti znalecké, notáře, soukromé exekutory, odhadce a další.

 

Obchodní právo a právo obchodních společností

Advokáti JUDr. Milan Hason a Mgr. Kateřina Vaňousková poskytují právní služby v oblasti obchodního práva počínaje zakládáním obchodních společností, právním poradenstvím při vnitřním řízení obchodních společností a asistencí při organizování i uskutečňování valných hromad obchodních společností, přes vypracovávání návrhů změn…
více info >>

Závazkové právo

Vypracovávání návrhů smluv a připomínkování návrhů smluv vypracovaných jinými v oblasti práva občanského, obchodního i pracovního tvoří důležitou součást poskytovaných právních služeb.
více info >>

Právní vztahy k nemovitostem

Advokáti JUDr. Milan Hason a Mgr. Kateřina Vaňousková poskytují svým klientům právní pomoc při převodech nemovitostí, zřizování zástavních práv či jiných právních břemen k nemovitostem, vkladech nemovitostí do majetku obchodních společností, převodech bytů, vypořádávání spoluvlastnických vztahů týkajících se nemovitostí…
více info >>

Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo

V oblasti občanského a rodinného práva poskytují advokáti právní služby v celé šíři těchto rozsáhlých právních odvětví počínaje problematikou rozvodů a vypořádání vzájemných vztahů mezi manžely v rámci rozvodového řízení – tj. úprava vztahů k nezletilým dětem a vypořádání společného…
více info >>

Trestní právo

Fyzickým osobám, vůči kterým je vedeno vyšetřování či trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestné činnosti advokáti zajišťují komplexní obhajobu, asistují při výsleších i jiných vyšetřovacích úkonech a snaží se zajistit, aby orgány činné v trestním řízení postupovaly řádně a …
více info >>

Správní právo

Mezi standardní právní služby, které advokáti poskytují svým klientům, patří zastupování v řízení před správními orgány. Tato oblast zahrnuje široké spektrum právních služeb počínaje vyřízením živnostenských oprávnění a jejich změn pro fyzické i právnické osoby, zastoupením klientů v…
více info >>

Soudní a arbitrážní spory, exekuce a výkon rozhodnutí

V případech, kdy se klientům nepodaří nalézt smírné řešení jakýchkoliv sporných záležitostí spadajících do těch oblastí práva, ve kterých advokáti poskytují své služby, zastupují advokáti klienty v řízeních před soudy všech instancí i v případných rozhodčích řízeních. V případě…
více info >>

Ochranné známky

Advokátka Mgr. Kateřina Vaňousková zajišťuje registraci ochranných známek, jakož i případné provádění změn v registrovaných údajích, zastupování klientů v řízeních vedených Úřadem průmyslového vlastnictví.
více info >>